Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: WK Projectmanagement, die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet op de dienstverlening van opdrachtnemer van toepassing.
 4. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voorzover schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 5. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
 4. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. Offertes zijn steeds gebaseerd op bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichtingen van opdrachtnemer uit hoofde van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst hebben het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het verrichten van de werkzaamheden heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen termijn voor het verrichten van de werkzaamheden, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem bij aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen een redelijke termijn uitblijft.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke of overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer en al degenen die voor hem werkzaam zijn schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder aanspraken wegen het verrichten van werkzaamheden zonder een daartoe van overheidsweg verplicht gestelde vergunning.

Artikel 5 Medewerking opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht adequate werkruimte en technische hulpmiddelen, nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden, ter beschikking te stellen.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de andere partij indien:
  a. Aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;
  b. De andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van drie achtereenvolgende kalendermaanden, ofwel vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie achtereenvolgende kalendermaanden zal bestaan. Dit recht tot ontbinding vervalt indien de overeenkomst waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
 3. Alle bedragen die opdrachtgever aan opdrachtnemer is verschuldigd voor de door opdrachtnemer voorafgaand aan de ontbinding verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd alle overige rechten die opdrachtnemer heeft op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden of de Wet.
 4. Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst schriftelijk opzeggen Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer extern kunnen worden gerefereerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken zonder dat hiervoor een vergoeding of andere tegenprestatie wordt gegeven aan opdrachtgever, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Honorarium

 1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.
  Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium is aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, gelden de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel.
 2. Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 3. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de offerte opgenomen uurtarieven van opdrachtnemer, tenzij tussen partijen schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om het in de offerte opgenomen uurtarief jaarlijks met ingang van 1 januari te verhogen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De verschuldigde kosten en het honorarium zullen steeds per maand achteraf door opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling van de door opdrachtnemer in rekening gebrachte kosten en honorarium dient door opdrachtgever te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is van het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten in de eerste plaats, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  a. Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.
  b. Bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW of andere heffingen) dat door opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW of andere heffingen) dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht.
 3. De eventueel door opdrachtnemer verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken alsmede ziekte van consultants of interim managers, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen, mits tenminste drie personen in dienst zijn van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichting had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De keuze voor de rechter die bevoegd is kennis te nemen van geschillen ligt, binnen de door de wet gestelde grenzen, bij opdrachtnemer.

Artikel 16 Wijziging van voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.